Missie

VIA bevordert de goede verstandhouding tussen mensen van verschillende culturen. Dit doet ze door middel van interculturele uitwisseling en vrijwilligerswerk. De activiteiten van VIA zijn gericht op mensen met uiteenlopende waarden, normen en achtergronden. Ze bevorderen het wederzijds respect en verdraagzaamheid in de eigen omgeving en elders.

Visie

VIA

  • beschouwt de veelzijdigheid van de mensheid als een rijkdom die moet worden ingezet voor een meer rechtvaardige wereld.
  • wil dat mensen deze veelzijdigheid ontdekken en hiermee constructief en kritisch kennismaken.

VIA

  • biedt een intercultureel ervaringsgericht leerproces aan. Ze voorziet hierbij begeleiding en ondersteuning.
  • is ervan overtuigd dat intercultureel begrip leidt tot zelfontplooiing, een individueel veranderingsproces, dat aanzet tot constructieve manieren om te werken aan vrede, solidariteit en duurzaamheid in de eigen omgeving en/of elders in de wereld.
  • kiest voor uitwisseling en vrijwilligerswerk als manier om kennis te maken met andere culturen en andere mensen en stimuleert hierdoor een kritische kijk op zichzelf en de eigen cultuur. Een open houding is hierbij belangrijk. 

VIA

  • stimuleert vrijwilligers om op alle niveaus binnen haar werking te participeren.

VIA

  • onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de rechten van het kind.