Wat?

Deze vrijwilligersnota is opgesteld voor iedereen die op een bepaalde manier als vrijwilliger aan de slag gaat bij VIA vzw. Wanneer je als vrijwilliger op vrijwillige basis een activiteit aanvangt binnen de organisatie, wordt er verwacht dat je kennis genomen hebt met deze nota. VIA stelt deze nota ter beschikking voor al haar vrijwilligers via haar website. De “wet betreffende het recht van de vrijwilliger” wordt als bijlage aan dit document toegevoegd ter informatie voor de vrijwilliger.

De organisatie

Organisatiegegevens

VIA VZW
Maatschappelijke zetel :

Belgiëlei 37; 2018 Antwerpen; België
via@viavzw.be
03 707 16 14

Werking

VIA bevordert de goede verstandhouding tussen mensen van verschillende culturen. Dit doet ze door middel van interculturele uitwisseling en vrijwilligerswerk. De activiteiten van VIA zijn gericht op mensen met uiteenlopende waarden, normen en achtergronden. Ze bevorderen het wederzijds respect en verdraagzaamheid in de eigen omgeving en elders.

Rol van de vrijwilliger

Vrijwilligers bij VIA kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Dit wordt individueel bekeken naar gelang de interesse en achtergrond van de vrijwilliger en de nood van de organisatie.

Mogelijke taken zijn :

 • Contactpersoon voor interculturele kampen in Vlaanderen

 • Kampbegeleider voor interculturele kampen in Vlaanderen

 • Promo uitdenken en -werken

 • Website bouwen en onderhouden

 • Placement Officer

 • Uitwerking en ondersteuning van een vrijwilligersbindende activiteit

 • Organisatie van een evenement

 • ...
   

Verzekeringen

Verzekering

VIA verzekert alle vrijwilligers voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen.

De verzekering komt tussen wanneer de vrijwilliger in kwestie tijdens een activiteit van VIA

 • slachtoffer wordt van een ongeval : tussenkomst voor de medische kosten en desgevallend invaliditeit
  of

 • lichamelijke schade heeft berokkend aan een andere persoo
  of

 • materiële schade heeft berokkend aan een derde persoon of organisatie

Uitzonderingen:

 • in geval van bedrog, kwaad opzet, zware fout of extreme onvoorzichtigheid van de vrijwilliger wordt de schade niet verzekerd

 • schade te wijten aan dronkenschap of het gebruik van narcotica wordt niet verzekerd

 • schade te wijten aan illegale activiteiten wordt niet verzekerd

 • materiële schade berokkend door een VIA-vrijwilliger aan een andere VIA-vrijwilliger of aan de vzw VIA wordt niet verzekerd

Noot : deze tekst is louter informatief en niet-bindend, voor de volledige verzekeringsregels neemt men best contact op met VIA

Naam en contactgegevens van verzekeringsinstantie :

P&V
Marc Verbraecken
Gaston Burssenslaan 3
2050 Antwerpen
verbraecken@pv.be
03/400.73.69

Vergoeding?

In bepaalde gevallen kunnen vrijwilligers bij VIA een kostenvergoeding krijgen. Dit is echter geen verplichting van de organisatie, en wordt voor aanvang van de vrijwillige activiteit afgesproken.

Cfr. de wettelijke bepalingen kan er zowel voor een reële als voor een forfaitaire onkostenvergoeding geopteerd worden.

De vergoeding overschrijdt nooit de wettelijke maximum. Indien de vrijwilligers nog vrijwilligerswerk doet in andere organisaties en hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangt, is het de taak van de vrijwilliger om dit te melden.

Geheimhoudingsplicht

Vrijwilligers bij VIA kunnen in contact komen met vertrouwelijke informatie. Vanuit de doelgroep, personeelsleden, dossiers, interne documenten, e.a. . Belangrijk is rekening te houden met de geheimhoudingsplicht volgens artikel 458 van het Strafwetboek. Als vrijwilliger ben je hier ook aan onderworpen.

Wie de hulp van een vrijwilliger inroept, moet op deze geheimhouding kunnen vertrouwen, zelfs al gaat het niet uitdrukkelijk om een "geheim". Onder geheimhoudingsplicht valt alle informatie over gezondheid, sociale en familiale toestand, financiële toestand, sociale problemen, persoonlijke, religieuze, filosofische of levensbeschouwelijke overtuiging.

Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.